• Particulier
  • Zakelijk
menu
0

Bel

Tenco Anti Houtworm

Uw keuze Normale prijs Kortingprijs

Tenco Anti Houtworm productinformatie

  • Gemakkelijk te verwerken
  • Voor buiten

Tenco Anti Houtworm bestand(en) downloaden

Tenco Anti Houtworm omschrijving

Tenco Anti Houtworm verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd heraantasting.

LET OP: Het verdient aanbeveling een jaar na het aanbrengen van de laag een controle uit te voeren om te zien of behandeling effectief is geweest. Diverse kunststoffen (tapijt, beschilderingen etc.) kunnen door het middel worden aangetast.

Extra informatie over Tenco Anti Houtworm
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming.

Tenco Anti Houtworm bestellen bij Verfwinkel.nl
Tenco Anti Houtworm bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verf of een van onze andere producten? Stel je vraag dan op 085-7823439 of mail naar info@verfwinkel.nl

Basis Terpentine Basis / Alkyd
Ondergrond Hout
Toepassing Voor buiten
Rendement 10 m2 per liter is vereist
Merk Tenco
Levertijd 2-3 Werkdagen

Tenco Anti Houtworm specificaties

Tenco Anti Houtworm verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd heraantasting.

OMCHRIJVING
Tenco Anti-houtworm wordt gebruikt tegen de aantasting van hout door houtworm.

TOEPASSING
Tenco Anti-houtworm verdelgt houtworm en andere hout aantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd her aantasting. Preventieve en curatieve bescherming tegen houtworm en boktor.

VOORNAAMSTE KENMERKEN
- Preventieve bescherming tegen houtworm en boktor.
- Makkelijk te verwerken

VEILIG GEBRUIK
Gebruik: Tenco Anti-Houtworm veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

BASISGEGEVENS
Vorm: Vloeibaar
Kleur: Kleurloos
Geur: Karakteristiek
Kookpunt: Niet bepaald
Vlampunt: 73 °C
Dampspanning: bij 20°C. 0,1 hPa
Dichtheid bij 20°C. 0,79 g/cm3
Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar
Viscositeit: 1,8 mPa.s
Theoretisch rendement: Zie gebruiksaanwijzing
Organisch oplosmiddel ≥ 94,5%
Oplosmiddelgehalte: OPLOSMIDDELRIJK Schadelijk.
Milieugevaarlijk

GEBRUIKSAANWIJZING
Curatieve toepassing:
Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand. Alvorens het hout met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen verwijderen. Op het te behandelen oppervlak tenminste 200 gr. per m2 (dit is ca. 250 ml. per m2) van het middel opbrengen d.m.v. bespuiten onder lage druk met een grove druppel.

De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat er per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. Voor het bestrijden van de grote houtworm (Xestobium refovillosum) moet het houtwerk plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.

Preventieve toepassing:
Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 100 gram per m2 (dit is ca. 125 ml. per m2) worden aangebracht. Het middel dient te worden toegepast d.m.v. dompelen, drenken of vacuümmethoden.

De opnamen die kunnen worden bereikt zijn:
· Dompelen; tenminste 20 liter/ m3
· Drenken en dubbelvacuüm; 30-40 liter/ m3
· Vacuüm/druk; 40-75 liter/ m3

Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan zoals boren, kepen, e.d. Indien dergelijke Bewerkingen na het verduurzamen worden uitgevoerd dient een nabehandeling met dit middel plaats te vinden.

LET OP: Het verdient aanbeveling een jaar na het aanbrengen van de laag een controle uit te voeren om te zien of behandeling effectief is geweest. Diverse kunststoffen (tapijt, beschilderingen etc.) kunnen door het middel worden aangetast. Het middel beïnvloedt de overschilderbaarheid, lijmbaarheid en houtdimensies niet.

MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR
Min. 5 °C bij 80% RV

VERDUNNING
N.v.t.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Veiligheids- en Milieuvoorzorgsmaatregen
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel: a) voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast, b) voor het preventief behandelen van hout dat bestemd is voor gebruik onder dak, ter voorkoming van aantasting door insecten. Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van personen, die in dienst zijn van bedrijven die op professionele wijze actief zijn op het gebied van de houtverduurzaming, en door deze bedrijven zijn belast met uitvoeringstaken betreffende de houtverduurzaming.

Productinformatie aard van het preparaat: vloeistof werkzame stof : permethrin gehalte : 2,0 g/l
Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk; kan longschade veroorzaken na verslikken

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. Buiten bereik van kinderen bewaren. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Voordat u opnieuw een behandelde ruimte binnen gaat moet u grondig ventileren. Daarna nog gedurende 48 uur lang niet langdurig in de behandelde ruimten verblijven.

Veiligheidsaanbevelingen
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Aanraking met de huid vermijden. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart. Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Schadelijk. Milieugevaarlijk. Hantering en opslag In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.

VERPAKKINGEN
1000ml

Top