• Grootste assortiment van Nederland
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!
  • Gratis verzending vanaf €50,- (binnen Nederland)

Bison Reiniger - 250 ml

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
8,95 5,95
  • Grootste assortiment van Nederland
  • Gratis bezorging vanaf €50,-
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!
Kortingsprijs Adviesprijs
Op voorraad

Bison Reiniger - 250 ml productinformatie

  • Reinigt en neutraliseert vlekken
  • Universeel toepasbaar
Voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken. Ook voor het reinigen en verwijderen van niet uitgeharde lijmresten van gereedschap zoals lijmkammen, kwasten, (rubberen) hamers, aandrukrollen of persen.

Let op! Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Meer informatie
Merk Bison
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit DHZ
Volume 250 ml
Binnen of buiten Binnen, Buiten
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
H225:Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304:Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315:Veroorzaakt huidirritatie
H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H400:Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Algemeen:
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102:Buiten het bereik van kinderen houden
Preventie:
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden
Reactie:
P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen
P331:GEEN braken opwekken
Opslag:
P403+P233:Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren